Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Independent Capital Partners B.V. is een besloten vennootschap die zich bezighoudt met het adviseren, begeleiden of op andere wijze van dienst zijn van instellingen, ondernemingen en/of andere betrokkenen inzake onderwerpen met strategische en/of financiële aanrakingspunten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Independent Capital Partners B.V.

2. Opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, te worden aanvaard door Independent Capital Partners B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2.2 De opdrachtgever vrijwaart Independent Capital Partners B.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Honorarium

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Independent Capital Partners B.V. omvatten het honorarium en de door Independent Capital Partners B.V. in opdracht van opdrachtgever werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Independent Capital Partners B.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald aan derden.
3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Independent Capital Partners B.V. bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

4. Betaling

4.1. Behoudens voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd.
4.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
4.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.
4.4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,00.
4.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Independent Capital Partners B.V., nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Independent Capital Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Voorschot

5.1 Independent Capital Partners B.V. kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Iedere aansprakelijkheid van Independent Capital Partners B.V. is beperkt tot het door Independent Capital Partners B.V. in het kader van de opdracht ontvangen honorarium met een maximum van € 40.000,00.
6.2. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Independent Capital Partners B.V., in overleg met de opdrachtgever, een vennootschap of persoon wordt ingeschakeld die niet deel uitmaakt van Independent Capital Partners B.V. om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is Independent Capital Partners B.V. niet aansprakelijk voor fouten die door deze vennootschap of persoon mochten worden gemaakt.

7. Archivering

7.1 Behoudens voorzover uit de wet anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt.

8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1. Op de rechtsverhouding tussen Independent Capital Partners B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alleen de Nederlandse rechter te Amsterdam is bevoegd om van enig geschil tussen Independent Capital Partners B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 2 december 2005 onder nummer 34237507.